Menu
Your Cart

Gizlilik Politikası

1.    GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika’nın amacı KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.


İşbu Politika’nın amacını, Politika ile yönetilen, MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.’in müşteri, ziyaretçi, tedarikçi ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.  Çalışanlarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika altında yönetilmektedir.


 


İşbu KURALLARA yönlendirme yapan bölüme onay verilmesi durumunda bu kuralların tamamı ile ilgili bilgi sahibi olunduğu, bunların okunduğu ve Veri sahibi’ nin bu içerik ile ilgili olarak MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ’ya yetki verdiği KABUL EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.


MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. , işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki düzenlemeleri kısmen ya da tamamı ile yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahip olup, yasal mevzuat değişiklikleri hem MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.  hem de takipçilerimizi bağlayıcı olarak kabul edilecektir.


2.    AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ..(“MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ”) Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır.


Politika ile MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.  tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.


 


Bu Politika ile MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.  çalışanlarına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır:


·   Kişisel verilerin kim tarafından toplandığı,

·   Kişisel verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği,

·   MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ’in kişisel verileri kimlere ve hangi amaçlarla aktardığı,

·   Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebinin neler olduğu,

·   İşlenen kişisel verilere ilişkin olarak MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.  çalışanlarının hangi haklara sahip olduğu,

·   Veri güvenliğinin sağlanması için alınan idari ve teknik önlemlerin neler olduğu.

3.    KAPSAM

İşbu Politika’nın kapsamı dâhilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:


Müşteriler


Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.  tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler


Üçüncü Kişiler


Politika’da tanımlanmamış olmasına rağmen işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işlenen tedarikçi, aday müşteri, aday çalışan, şikayet sahibi, stajyer vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler


 


4.    TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:


 


Açık rıza


Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,


Anonim hale getirme


Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi,


Çalışan


MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ’ya bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişiler,


Hizmet Sağlayıcısı


MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ’in hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, vb.) personeli


Kişisel veri


Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,


Kişisel verilerin işlenmesi


Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,


Kişisel Veri Sahibi


KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi


Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu


MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.  çalışanlarının KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını yaparken yararlanacakları başvuru formu,


KVK Kanunu


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,


KVK Kurulu


Kişisel Verileri Koruma Kurulu,


Özel nitelikli kişisel veri


Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,


Veri Envanteri


MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ’in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter


Veri İşleyen


Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.


Veri Sorumlusu


Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi


Veri Sorumluları Sicili


Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları sicili


5.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: a)    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür. b)    Doğru ve gerektiğinde güncel olma Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. c)    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. d)    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma Şirketimiz tarafından kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. e)    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme Şirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.


6.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

6.1.Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.Aşağıda sayılanlardan birinin varlığı halinde, MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. , veri sahibinin kişisel verilerini açık rıza aranmaksızın işleyebilecektir:


a)    Kanunlarda açıkça öngörülmesi.


b)    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.


c)    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


d)    Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.


e)    Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.


f)     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.


g)    Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


6.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Şirketimiz, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası olmamasına rağmen özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir:


a. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi:


Kişisel sağlık verileri; (i) KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak, (iii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:


Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası

Kamu sağlığının korunması

Koruyucu hekimlik

Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 

b. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi


Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde mümkün olacaktır.


7.    ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

Orient Sigorta Tarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri


 


Kişisel Veri Kategorisi


Açıklaması


İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi


Aday Müşteri Verisi


Ticari faaliyetlerden yararlanmak için ilk adımda temin edilen ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler


Aday Müşteriler


Bayi/Acente Verisi


 


Firma'nın uygulamalarını kullanarak Firma ile sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi surette Firma adına satış yapan sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan gerçek kişi


Müşteriler, Acenteler, Brokerler, Acente Ortakları


Müşteri Verisi


Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler


Müşteriler


Üçüncü Kişiler


Kişisel verileri işlenen tedarikçi, kefil, mağdur/hak sahibi, aile bireyleri vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler


Tedarikçiler


Tedarikçi Verisi


Ürün ya da hizmetin sunulabilmesi için gereken bilgiler


Tedarikçiler


 


8.    HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVK Kanunu uyarınca MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. , kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:


8.1.  Aydınlatma yükümlülüğü

MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. , kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve bu kapsamda ilgili kişiye ilgili mevzuat düzenlemeleri dâhilinde aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:


• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,

• İlgili kişinin hakları.

MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.  aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; farklı araçlar ile ilgili kişileri kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirecektir.


 


8.2.  Bilgilendirme yükümlülüğü

KVK Kanunu 11. Maddesinde düzenlenmiş bulunan, kişisel verinin temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları (İşbu belge Haklarınız Bölümü) belirtildiği gibidir. KVK Kanunu uyarınca MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. , söz konusu haklara ilişkin iletilen talepleri değerlendirerek; İlgili Kişileri talepleri doğrultusunda yapılacak işlem ve kapsam dâhilinde bilgilendirmekle yükümlü olup işbu bildirim yasal mevzuat tarafından emredilen süre içinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu talepler, İlgili Kişiler tarafından yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ’ya uygun şekilde iletilmelidir. MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. , Kurulun bu konudaki kararına aykırılık teşkil etmemek üzere İlgili Kişi’ ye başvuru ve haklarını kullanmak hususunda daha fazla olanak sağlamak için çalışmaktadır.


 


8.3.  Veri güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması yükümlülüğü

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


8.3.1.    Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.  kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.


8.3.2.    Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,

Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,

KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

8.3.3.    Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.


 


8.4.  Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğü

MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. , KVK Kanunu 16. maddesi uyarınca, KVK Kurulu tarafından Yönetmelik ve sair mevzuat dairesinde belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.


 


9.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KURALLARI

9.1.Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler:

Toplanan tüm kişisel veriler, KVK Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uyumlu bir şekilde işlenecektir. MARKA EXPRESS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. , KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.